Ruhsat İşlemleri

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen her asansör ilgili idareye tescil ettirilir. Tescil başvurusu, asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla altmış gün içerisinde söz konusu asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden tarafından yapılır.

        Asansör monte eden, tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerin bir sureti ile birlikte ilgili idareye başvurur: (Bütün evraklar suret olarak sunulur. Asılları istenmez.)

a) Sanayi sicil belgesi

b) Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu (CE belgesi)

c) AB uygunluk beyanı

ç) Garanti Belgesi

d) AB uygunluk beyanı ve garanti belgesini imzalayan yetkiliye ait imza sirküleri.

e) TSE hizmet yeterlilik belgesi

f) Montaj işçiliği bedeli de dahil olmak üzere her bir birim asansör bedelini içerecek şekilde asansör yaptırıcısına kesilen fatura.

g) Tescil öncesi ilk periyodik kontrol raporu (Yeşil etiket olacak.)

(1) İkinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen faturada asansörün beyan yükü, beyan hızı, durak sayısı ve tahrik türü anlaşılır olacak şekilde belirtilir. Birden fazla asansör montaj işi ile ilgili olarak birbirinden farklı her asansör için birinci cümlede belirtilen hususların söz konusu faturada ayrıca yer alması gerekir. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa ve bu fıkrada belirtilen gerekliliklere uygun olacak şekilde düzenlenen fatura dışında hiçbir belge, ilgili idare tarafından tescil aşamasında kabul edilmez.

(2) Okullara veya kamu kurum ve kuruluşlarına bağış amaçlı yapılan asansörlerin bu amaçla yapıldığının resmi bir belge ile ilgili idareye ispatlanması durumunda ikinci fıkranın (f) bendinde belirtilen fatura asansör tescili için aranmaz.

(3) Uygun görülen tescil başvurusu neticesinde, Ek-1– Piyasaya Arz Edilen Asansör için Tescil Belgesi ’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde onaylı tescil belgesi ilgili idare tarafından düzenlenir ve asansör monte edene sunulur.

(4) İlgili idare, tescil başvurusunda ikinci fıkrada istenen belgelerin dışında asansör monte edenden herhangi bir belge talebinde bulunamaz.

İlgili kanuna göre asansör projeleri, hesapları ve teknik mevzuata ilişkin dökümanların teknik dosya şeklinde tescil evrakları ile birlikte verilmesi gerekir.

Whatsapp
0537 502 60 52